Visszahívást kérek!

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

UTAZÁSI SZERZŐDÉS A Schuster Travel System utazási iroda (Schuster Consulting System Bt.) ÁLTAL SZERVEZETT UTAZÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Székhelye:                 

1112 Budapest, Igmándi út 21.

Telephely/ Iroda/

Levelezési cím

1132 Budapest, Visegrádi u. 10 II/21.

Tel: +36 1 236-0315, ügyeleti telefon: +36 30/848-8841

Adószáma:

21104202-2-43

Cégjegyzékszám:

01-06-745243

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály

Elérhetősége:

Engedélyszáma: U-000351

 

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39, Tel: +36 1 4585-800

Fax: +36 1 4585-874, Email: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu

Vagyoni biztosíték: 

Elérhetősége:

Európai Utazási Biztosító Zrt. / Kötvényszám: 27564-KE-02/2018

H-1132 Budapest, Váci út 36-38

Tel.: +36 1 452 3313 , email: ertekesites@eub.hu 

Honlap:

www.utazasszervezo.hu

E-mail:

utazas@schuster.hu

Az utazási szolgáltatások nyújtásának általános feltételei

1.      Irányadó jog

A Schuster Travel System által szervezett utazásokra a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény („Ptk”) 415. – 416. § és az utazási és az utazást közvetítő szerződésekről szóló többször módosított 213/1996. (XII.23) és a 281/2008. (XI. 28.)) Kormányrendelet (a „Rendelet”) rendelkezései, a vonatkozó nemzetközi egyezmények, a jelen általános szerződési feltételekben illetve az utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

2.      Utazási szolgáltatások tartalma

2.1 Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díját forint összegben, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket forint összegét és azok tartalmát, valamint a forint végösszegét, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat tartalmazó, a Schuster Travel System által kiadott, illetve általa megjelölt utazási  feltételek rögzíti. Ezen tájékoztatóban foglalt és az utas által megrendelt utazási szolgáltatásokra vonatkozó feltételek az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, amelyek megismerését és elfogadását az utas a szerződés aláírásával kifejezetten elismer. A Schuster Travel Systemfenntartja magának a jogot, hogy a tájékoztatóban foglalt feltételeket módosítsa. Ennek lehetőségét az utas a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

2.2    Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan a Schuster Travel Systemáltal közzé tett adatokban történt esetleges változásokról a Schuster Travel System haladéktalanul írásban értesíti az  utasokat.

2.3       Az utas és a Schuster Travel System között létrejövő utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: (I) jelen általános szerződési feltételek, (II) az egyes utazási szolgáltatások tekintetében Schuster Travel System által az interneten közzé tett tájékoztató, (III) a foglalási visszaigazolás, (IV) részvételi jegy/elektronikus repülőjegy.

3.         Foglalás

3.1    Az utas a Schuster Travel System által megjelölt www.utazasszervezo.hu honlapon a fenti 2. pontban hivatkozott egyes szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatók, valamint jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kezdeményezi az adott utazási szolgáltatás lefoglalását és az utazási szerződés megkötését. A foglalás során utas köteles a személyes adatait a valóságnak megfelelően megadni. Ennek megszegéséből eredő minden kárért utas felel. Utas a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul személyes adatainak rögzítéséhez, az utazási szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezeléséhez, valamint azok továbbításához az utazási szolgáltatások teljesítésében részt vevő harmadik személyek részére (akár Magyarországon belül, akár külföldre – az utazási szolgáltatás jellegétől függően).

3.2    A foglalásról a Schuster Travel System papír alapon személyesen vagy elektronikus úton, az utas által a foglalás során megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amely tartalmazza az utazási iroda és az utas által megadott személyes adatokat, a foglalás tárgyát képező utazási szolgáltatás részletes feltételeit, különösen, de nem kizárólagosan a fizetési feltételeket, lemondási feltételeket. A foglalási visszaigazolás az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3.3    Az utazási szerződést – annak valamennyi kikötésével együtt – írásban kell megkötni és papíron, vagy – ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták – más tartós adathordozón az utas rendelkezésére kell bocsájtani. Az utazási szerződést módosítani, illetve attól elállni csak abban a formában lehet, amilyen formában a szerződést megkötötték. Az utas a repülőjeggyel és /vagy a szálloda voucherrel együtt megkapja az ÁSZF-t pdf formátumban.

4.         Fizetési feltételek

4.1    A részvételi díjat az utas a foglalás során megjelöltek szerint a Schuster Travel System székhelyén/telephelyén személyesen készpénzben vagy átutalással köteles megfizetni egyösszegben oly módon, hogy az legkésőbb a foglalási visszaigazolásban jelzett időpontig a Schuster Travel System bankszámláján megjelenjen. Hitelkártyás fizetés esetén a részvételi díj azon a napon tekintendő megfizetettnek, amikor az teljes egészében Schuster Travel System számláján jóváírásra került. Hitelkártyával történő fizetés esetén – kivétel a csak repülőjegy foglalás – kezelési költséget számítunk fel, ami a részvételi díjon felül a részvételi díj 2,0 %-a. Amennyiben utas a részvételi díjat nem vagy nem teljes egészében fizeti meg a foglalási visszaigazolásban jelzett időpontig, Schuster Travel System foglalási rendszere automatikusan törli a foglalást. Ezt utas a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával tudomásul veszi.

4.2    A részvételi díj – eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a Schuster Travel System egyszeri foglalási/eljárási díját, illetőleg szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. Nem tartalmazza az utas-, baleset-, poggyász- és az útlemondási biztosítást, valamint a külön felszámolásra kerülő díjakat (pl.: reptéri illeték) és nem tartalmazza az utas érdekkörében felmerült módosítások díját, amelynek mértékét szállás foglalás esetén a foglalási visszaigazolásban közli Schuster Travel System az utassal, repülőjegy esetében a légitársaság szabályai érvényesek. Az utas által a részvételi díjnak minden egyéb költséggel adóval, járulékkal együtt fizetendő teljes díjának („szolgáltatási díj”) forintban meghatározott összértékét, Schuster Travel System köteles utas tudomására hozni.

4.3. A foglalási visszaigazolás tartalmazza annak pontos leírását, hogy az adott utazási szolgáltatás szolgáltatási díja mely szolgáltatások, költségek, járulékok ellenértékét képezi.

4.4   Schuster Travel System az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj legfeljebb 40%-nak megfizetését követelheti utastól, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés  ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Schuster Travel System -re. A részvételi díj és az adó, illeték és egyéb terhek (együtt: szolgáltatási díj) teljes összegének megfizetését Schuster Travel System legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti utastól, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. A teljes foglalás törlésekor a felmerülő díjak azonnal esedékessé válnak.

4.5    Díjemelés lehetősége csak abban az esetben állhat fenn Schuster Travel System részéről, ha a szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségeket), az adó, illeték és egyéb kötelező terhek, vagy a deviza – a Schuster Travel System közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti –árfolyama emelkedik. A díjemelés mértéke arányos a költségek emelkedésének mértékével. A díjemelés indokát és számítási módját a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell az utassal. A foglaláskori szolgáltatás árát a Schuster Travel System a foglalástól számított 20 napon belül nem változtatja.

Az egyes utazási szolgáltatásoknak a szerződéskötés után szükségessé váló és általunk nem rosszhiszeműen előidézett változásai vagy eltérései az utazási szerződés megállapodásban rögzített tartalmától (például a repülési idő változásai, a program menetének változásai) engedélyezettek, amennyiben a módosítások vagy eltérések nem jelentősek, és a teljes, lefoglalt utazás jellegét nem befolyásolják negatívan. Az esetleges, garanciaigények változatlanok maradnak, amennyiben a módosított szolgáltatások sok hiányossággal bírnak. Haladéktalanul értesítjük Önt a szolgáltatás változásairól vagy az eltérésekről.

A szolgáltatások jelentős módosulása esetén, lehetősége van visszalépni a foglalástól vagy egy hasonló értékű utazásra átfoglalni, amennyiben lehetőségünk van felár fizetése nélkül programjaink közül ilyet biztosítani. Ezen jogokat velünk történt előzetes egyeztetés után tudják lemondásban illetve az átfoglalásban érvényesíteni.

4.6    Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a kiírt és a foglalásban visszaigazolt árakat a szállítási költségek vagy bizonyos szolgáltatások díjának, mint például kikötői vagy repülőtéri illetékek emelkedése vagy az érintett utazásra érvényes árfolyamok változása esetén, az alábbi módon megváltoztathassuk: ha az utazási szerződés megkötésekor fennálló szállítási költségek, különösen az üzemanyag-költségek növekednek, akkor ezt a növekedést érvényesíthetjük az utazás díjában is az alábbi számítási mód szerint:

a) az ülőhelyre vonatkozó növekedés esetén az utastól elkérhetjük a növekedés összegét

b) egyéb esetekben a szállítási vállalat által követelt, egy szállítási eszközre eső plusz szállítási költségeket elosztjuk a megállapodásban rögzített szállítási eszköz ülőhelyeinek számával. Az egy helyre jutó költségnövekedés így kapott összegét elkérhetjük az utastól.

Ha az utazási szerződés megkötésekor a terhünkre felmerülő díjak, mint például a kikötői vagy repülőtéri illetékek megemelkednek, akkor azt átterhelhetjük az utazás díjára a megfelelő, arányos összeggel.

 

5.      Részvételi jegy / Voucher

5.1    Schuster Travel System a teljes részvételi díj befizetése ellenében az utazási szolgáltatás(ok) igénybe vételére jogosító utalványt, „Részvételi jegy”-et, (Vouchert) / repülő utak esetében elektronikus vagy papír repülőjegyet állít ki az utas részére, amelyet Schuster Travel System az utas által a foglaláskor megjelölt módon személyesen vagy elektronikus úton juttat el utas részére. Kérjük, informáljon bennünket időben, ha a megadott időpontig nem kapja útiokmányait.

6.      Külföldi utazások feltételei

6.1    A külföldre történő kiutazáshoz érvényes útlevél, vízum, egyéb szükséges dokumentáció beszerzéséről, valamint az egészségügyi és bármely más, az adott ország által támasztott követelményeknek való megfelelésről az utas köteles gondoskodni. Ennek hiányából, nem megfelelőségéből eredő károkért és költségekért Schuster Travel System semmilyen felelősséggel nem tartozik.

6.2    Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik, kivéve, ha azt tovább-szállítás vagy megőrzés céljából az Schuster Travel System vagy közreműködője, pl. fuvarozó vállalat átvette.

7.      Elállás Schuster Travel System részéről

Schuster Travel System legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől az alábbiak szerint:

7.1    Amennyiben Schuster Travel System  nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű szolgáltatásra tarthat igényt helyettesítő szolgáltatásként. Amennyiben Schuster Travel System ilyen helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után az utazási szerződés megkötésétől számított időre, az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat kifizetését. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű a díjkülönbözet az utast illeti, ha az az eredetinél magasabb értékű, a díjkülönbözetet az utas köteles megtéríteni.

7.2    A fentieken túlmenően – ha Schuster Travel System nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől - az utast megilleti az elállással okozott kár megtérítése, kivéve:

- ha az utazás a szerződéskötéskor előre nem látható, ellenőrzésén kívül eső és az adott helyzetben elvárható gondossággal el nem hárítható külső körülmény miatt (ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét)– különösen, de nem kizárólagosan az emberi életet és egészséget illetve vagyon biztonságot veszélyeztető – külső körülmény (politikai helyzet, természeti csapás stb.) merül fel, vagy

- ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot sem éri el és a Schuster Travel System az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül írásban az utast tájékoztatta.

7.3    Amennyiben a Schuster Travel System az utas érdekkörében felmerült ok miatt áll el a szerződéstől a Schuster Travel Systemt felelősség, illetve kártérítési/kártalanítási kötelezettség nem terheli. Nem minősül az utas érdekkörében felmerült okból történő elállásnak, ha azért áll el mert az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, ahová az utazást a Külügyminisztérium kifejezetten nem ajánlja.

8       Elállás vagy módosítás az utas részéről

Önnek bármikor lehetősége van lemondani utazását. Utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozatával az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat.

8.1    Ha Schuster Travel System az utazási szerződés lényeges feltételét – az árát -  az indulás előtt rajta kívülálló okból 8 %-ot meghaladó mértékben bármely okból (beleértve a bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, adó, illeték, valamint devizaárfolyam megváltozása)  felemeli, az utast köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni. Ez esetben az utas elállhat a szerződéstől, vagy a változásokat elfogadva felek módosíthatják az utazási szerződést. Az utas a döntéséről köteles Schuster Travel Systemet haladéktalanul írásban értesíteni. Ha utas eláll a szerződéstől, az utas élhet a 7.1 pontban leírt díj visszafizetési, illetve helyettesítő szolgáltatás követeléssel, valamint a 7.2 pont szerinti kártérítési igényével.

8.2   Az utas elállhat a szerződéstől, ha az úti cél, vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a Külügyminisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” megjelölő felsorolásba felvételre kerül. Ez esetben Schuster Travel System köteles utasnak azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű, Schuster Travel System a díjkülönbözetet utasnak megtéríti. Amennyiben az utas elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést.

8.3    Ha az utas 8.2 pont miatt áll el a szerződéstől, Schuster Travel System köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.

8.4    Az utas elállás esetére Schuster Travel System bánatpénzre  jogosult, kivéve ha az utas az áremelést miatt a 8.1 alapján, vagy a 8.2 pont alapján áll el a szerződéstől, illetve, ha az utas az utazás megkezdését megelőző 60 napnál korábban áll el a szerződéstől. Amennyiben az utas az utazás megkezdését megelőző 35 napnál, szálláshely igénybevételével kötött szerződés esetén pedig 45 napnál korábban áll el a szerződéstől, úgy Schuster Travel System a részvételi díj 10%-át jogosult követelni bánatpénzként. Az utas minden egyéb olyan elállása esetére, amely nem a Schuster Travel Systemérdekkörében felmerült okra vezethető vissza, Schuster Travel System a szolgáltatási díj (maximum) 100% -ának megfelelő összeget követelhet bánatpénzként. A bánatpénz a lemondás hatályosulásával esedékessé válik.

         Ha korábbi visszautazása vagy egyéb kényszerítő körülmény miatt nem vesz igénybe bizonyos utazási szolgáltatásokat, akkor nem tarthat igényt a részvételi díj visszatérítésére. Ennek ellenére igyekszünk megtéríttetni a szolgáltatókkal a megtakarított ráfordításokat. Ez a kötelezettség nem érvényes akkor, ha teljesen jelentéktelen szolgáltatásokról van szó, vagy ha ez a visszatérítés törvényi vagy hatósági rendelkezésekbe ütközik. Az általunk csupán közvetített eredeti bónok (például szállodaláncok, bérelt autók) megtérítését.

8.5    Módosítás

         Ha az Ön kívánságára az utazás foglalását követően módosítások történnek az utazás időpontja, az úti cél, az indulás helyszíne, a szállás vagy a személyszállítás módja tekintetében, akkor rendszerint ugyanolyan költségek merülnek fel terhünkre, mint az Ön elállása esetén. Ezért a költségeket olyan mértékben kell Önöknek felszámítanunk, mintha a módosítás időpontjában elállás történt volna. Más jellegű, csekély módosítások esetén csak 25 euró mértékű kezelési költséget számítunk fel Önnek.

 

9.      Schuster Travel Systemkötelezettségei

9.1     Schuster Travel System felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért.

Ha a Schuster Travel System az utazást

- nem a szerződésnek megfelelően teljesíti köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani, kivéve ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

- ha az utazás megkezdését követően Schuster Travel System a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni; ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át; ha Schuster Travel System ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, Schuster Travel System köteles az utast az utazás kiinduló helyére szállítani és ennek költségét viselni, továbbá az igénybe vett szolgáltatás értékével csökkentett díjat visszafizetni.

9.3    Schuster Travel System felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért- kivéve, ha sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen (de nem kizárólagosan)

- ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza. Azonnali hatállyal, ha az utas tartósan zavarja az utazás lebonyolítását a figyelmeztetésünk ellenére, vagy ha olyan mértékben szerződésellenesen viselkedik, hogy a szerződés azonnali felmondása indokolt. Ha mi mondjuk fel a szerződést, fenntartjuk igényünket a részvételi díjra, azonban fel kell számíttatnunk a megtakarított ráfordítások értékét, valamint azokat az előnyöket, amelyeket az igénybe nem vett szolgáltatások más irányú felhasználásából szereztünk, beleértve a szolgáltatók által számunkra jóváírt összegeket,

- ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát a Schuster Travel System ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

- vis maior esetén, a szerződés felmondását a németországi Polgári Törvénykönyv szabályozza: 651§ j. pontja szerint:

 

 Ha az utazás a szerződéskötéskor előre nem látható vis maior okból jelentősen megnehezül, megvalósítását ilyen ok veszélyezteti vagy negatívan befolyásolja, akkor mind Ön, mind pedig mi is felmondhatjuk a szerződést.

9.4       Schuster Travel System közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

9.5    Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel, Schuster Travel Systemsemmiféle mögöttes felelősséggel nem tartozik az ilyen károk megtérítéséért.

9.6    Schuster Travel System köteles utast tájékoztatni az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokról, előírásokról (pl. útlevél-, vám-devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint utas köteles a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ennek ismertetéséről az utas kap egy tájékoztató levelet a fizetést követően – jeggyel, voucherrel stb. együtt. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.

9.7    Az utazási szerződés vélt vagy valós hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását hitelt érdemlően bizonyítható módon, lehetőleg írásban az utaskísérővel és/vagy a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az utaskísérő és/vagy a helyszíni szolgáltató az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas kifogásait az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles Schuster Travel System tudomására hozni, jogvesztés terhe mellett. Ez a határidő és a jogvesztés jogkövetkezménye irányadó a kifogásokkal kapcsolatos kárigények benyújtására is. A Schuster Travel System köteles a bejelentett kárigényt felülvizsgálni, és álláspontjáról az utazás tényleges befejezését követő 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast.

 

9.8    A Schuster Travel System nem felel, de köteles segítséget nyújtani az utasnak, ha az utasnak nehézségei támadnak amiatt, hogy

- az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Schuster Travel System kellő gondossággal sem láthatta előre, illetvea zt nem volt képes elhárítani, vagy - vis maior (olyan szokatlan előre nem látható körülmény, amely a Schuster Travel System akaratán kívül áll, s amelynek következményeit a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani) esete következett be.

9.9       Az útlevéllel, vízummal, vámmal, devizával és közegészségüggyel kapcsolatos előírások

9.9.1 Kötelességünk, hogy az utazás megkezdése előtt tájékoztatjuk az EU állampolgárainak az utazást kínáló ország az útlevéllel, vízummal és a közegészségüggyel kapcsolatos előírásokról, valamint az esetleges változásokról. Az egyéb országok állampolgárai számára az illetékes konzulátus ad tájékoztatást. Ezek azokra vonatkoznak, akiknek személyében vagy a velük együttutazókéban semmilyen különleges nincs (pld: kettős állampolgárság, hazátlan…)

9.9.2 Önt terheli a felelősség az úti okmányok, az oltások, a vám és devizaszabályok megszerzéséért és betartásáért. Ezek nem betartásának következménye, pld a lemondási díj költsége Önt terheli. Ez nem érvényes, ha mi Önt nem találjuk hibásnak, nem kellőképpen vagy nem megfelelően informáltuk.

9.9.3 Nem vállalunk felelősséget azért, hogy a megfelelő diplomáciai képviselet kellő időben kiadja és kézbesítse a szükséges vízumokat, még akkor sem, ha Ön megbízott bennünket ennek beszerzésével, kivéve, ha a késedelem nekünk felróható okból következett be.

 

B.      Egyes utazási szolgáltatások nyújtásának speciális feltételei

1.      Repülőjegy értékesítés

1.1    A repülő utakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy az utazási szolgáltatást Schuster Travel Systemkiközvetíti utas felé, azonban az utazási szerződés az utas és a repülőtársaság között jön létre. Utazásra kizárólag a repülőjegy jogosítja az utast (a foglalási visszaigazolás nem). Ezért a repülő utakra a repülőtársaságok utazási feltételei az irányadóak, azoknak a repülőtársaság általi változtatásáért Schuster Travel System nem felel.

1.2    A repülőtársaság által előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet, amelyért Schuster Travel System szintén nem vonható felelősségre. A repülőjárat kiesése, vagy technikai okokból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az utasokat kártalanítani, illetve az utasok szállításáról gondoskodni.

1.3    Az útipoggyász súlya charter gépen és a menetrendszerű gépen – a repülőtársaság eltérő rendelkezése hiányában - 20 kg, túlsúly csak menetrendszerű gépen lehetséges, melyért az utasnak a repülőtársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie,

1.4    Charter-repülőjárattal szervezett utazások esetén Schuster Travel System az előzetesen kiadott menetrend be nem tartásáért felelősséget nem vállal.

1.5    Egyes repülő járatokon lehetőség van adott ülőhely foglalására, illetve speciális étel igénylésére. Utas tudomásul veszi, hogy ezekre a szolgáltatásokra nem minden repülőjárat esetében van lehetőség, továbbá hogy azon repülőjáratok esetén, ahol ezen szolgáltatások igényelhetőek, azokat az adott repülőtársaság általános szerződési feltételei szerint veheti igénybe.

1.6    Repülős utazás során keletkezett poggyász károk vagy késedelem esetén ajánljuk, hogy a helyszínen az adott légitársasággal vetessenek fel kárbejelentőt ( P.I.R. ) A légitársaság a kárigényt visszautasítja, ha a kárbejelentőt nem töltötték ki.

1.7       Informálási kötelezettség a vezető légitársaságokról (Fekete Lista)

Az EU rendelete szerint, kötelezve vagyunk repülővel utazó vendégeinknek tájékoztatást adni a vezető légitársaságokról. Ha foglalása időpontjában még nem biztos a légitársaság, abban az esetben kötelezettségünk Önt tájékoztatni a lehetséges légitársaságról, légitársaságokról, melyekkel az utazása megszervezésre kerül. Amint biztossá válik a légitársaság, ezt tudatjuk Önnel. Amennyiben a légitársaság változik, úgy azt is tudatjuk Önnel. Az úgynevezett „Fekete Lista” a következő weboldalon tekinthető meg:

http://air-ban.europa.eu

2.      Szállás

2.1    Schuster Travel System minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a tájékoztatóiban az adott szálláshelyre vonatkozólag a valóságnak megfelelő, helytálló információkat közöljön. Schuster Travel System mentesül a felelősség alól az utassal szemben, ha bizonyítást nyer, hogy Schuster Travel System-nek nem felróható módon a szálláshely félreinformálta a szálláshely körülményeiről, az igénybevétel feltételeiről és ezért nyújtott önhibáján kívül téves információt a tájékoztatóban. Ilyen esetben az utas közvetlenül a szálláshelytől követelheti kárai megtérítését. Schuster Travel System kötelezettséget vállal arra, hogy utas érdekeinek érvényesítésének elősegítése érdekében utas mellett eljár a szálláshellyel szemben.

2.2    Schuster Travel Systemmind az internetes tájékoztatójában, mind a foglalási visszaigazolásbantájékoztatja az utast a szálláshely típusnak az adott ország szabályai szerinti komfortfokozat besorolásáról, minősítéséről.

2.3    Schuster Travel Systemaz internetes tájékoztatóban, valamint a foglalási visszaigazolásban jelzi, hogy a részvételi díj tartalmazza –e az étkezés(ek) illetve egyéb szolgáltatások díját.

2.4    A szállás igénybevételére kizárólag a voucher jogosítja az utast (a foglalási visszaigazolás önmagában nem).

3.      Utazási csomag

3.1    Utazási csomag tekintetében Schuster Travel System tájékoztatót bocsájt utas rendelkezésére az értékesített utazási csomagra vonatkozóan, mely egyértelműen és pontosan tartalmazza:

         - a részvételi díj forintban meghatározott összegét és azt, hogy mely részszolgáltatásokra nyújt fedezetet,

      - a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb  kötelező terhek forintban meghatározott összegét és az ezek változásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívást,

         - az előleg összegét és a teljes díj fennmaradó részének fizetési rendjét,

         - az úti célt, az útvonalat és a jelentősebb tartózkodási helyeket,

      - a szállás helyét, típusát, komfortfokozatát – ha ez eltér a hazaitól, az erre vonatkozó figyelemfelhívást és a komfortfokozat hazai besorolását -,

         - a szállítóeszköz(öke)t, jellemzőit, kategóriáját,

         - az étkezési rendet,

      - az utazás elindításának minimális létszámát és azt a határidőt, ameddig az utast tájékoztatni köteles, amennyiben az utas létszám nem éri el a minimumot,

         - az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásait, ideértve a beutazásra előírt egyéb különleges előírásokat ( pl. egészségügyi előírások).

3.2    Schuster Travel System fenntartja azt a jogát, hogy a  tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen, ha:

         - az utassal történő kifejezett megállapodás alapján utazási szerződésben ezt rögzíti,

         -a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt az utassal igazolható módon közli.

4.      Egyéb programok

4.1    Az utazás kezdetének helyét és időpontját, a találkozás helyét és időpontját és az utazás befejezésének helyét és időpontját a jelen utazási szerződés részét képező Részvételi Jegy tartalmazza.

4.2       Garancia nélküli partner-szolgáltatások

Nem vállalunk felelősséget partnereink szolgáltatásaiért, személyi vagy tárgyi károkért (pld: kirándulások, sportrendezvények, színházi előadások, kiállítások, közlekedési eszközök) melyek a programkiírásban és a visszaigazolásban nem szerepelnek és a közvetítő partner adatai mellett egyértelműen jelölve van, hogy ezek nem az utazási szolgáltatások részét képezik.

De felelősséget vállalunk

a). a szolgáltatásokért, melyek a program kiírt helységeihez, az utazás alatti programokhoz és az utazás alatti szállásokhoz kapcsolódik.

b.)  ha és amennyiben Önnek kára keletkezett az ajánlás és szervezési kötelezettségeink miatt

 

5.      Biztosítások

5.1     Schuster Travel Systemaz EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Rt –vel kötött megállapodás alapján jogosult biztosítási szerződések megkötését kiközvetíteni az utas és a biztosító között egyes utazási biztosítási szolgáltatások tárgyában. Az utas tudomásul veszi, hogy Schuster Travel System közvetítésével a biztosítási szerződés az utas és a biztosító között jön létre, amely alapján a biztosító válik a kockázatviselés kötelezettévé. A biztosítási szerződésre a biztosító társaság általános szerződési feltételei az irányadóak, amelyet a Schuster Travel System a biztosítási kötvénnyel együtt az utas rendelkezésére bocsájt

5.2    Amennyiben az utas Schuster Travel System közvetítésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, Schuster Travel System köteles a biztosítási kötvényt, annak szabályzatát, az igénybevételére jogosító bizonylatot, az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg utasnak átadni.

A biztosítási szerződés részét képezik az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Rt. feltételei. Az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg az utas nyilatkozik arról, hogy az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás és az utasbiztosítás hatályos feltételeit, továbbá az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Rt. főbb adatait tartalmazó ügyfél tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat elfogadta.

6.      Jogorvoslat és közreműködési kötelezettségek

   Ha az utazás lebonyolítása nem a szerződésnek megfelelően történt, jogorvoslat kérésére van lehetősége. Ehhez szükség van – elsődleges szolgáltatási kötelezettségünk megtartásával - az Ön együttműködésére is. Ezért Ön köteles az Öntől elvárható módon mindent megtenni a hiba elhárításához való hozzájárulás és az esetlegesen felmerülő károk lehető legalacsonyabb szinten tartásának vagy a teljes elkerülésének érdekében. Ön különösen köteles haladéktalanul jelezni reklamációit. Kérjük, hogy ezekkel forduljon először az adott célterületen lévő helyi képviselőinkhez (lásd az úti dokumentumokat). Az idegenvezető illetve helyi képviselő feladata az azonnali segítségnyújtás, amennyiben ez lehetséges. De nincs felhatalmazása az igénye elismerésére vonatkozóan. Amennyiben az úti dokumentumokból nem derül ki, hogy ki az illetékes helyi képviselő, kérjük, hogy forduljon közvetlenül hozzánk!

7.         Elévülés

7.1 Az utazó igényének elévülési határideje a német Polgári Törvénykönyv 651 c-f § szerint 2 év, amennyiben testi épségében, egészségében esett kár, mely az utazásszervező súlyos kötelességszegéséből, vagy szándékosságból, vagy a törvényes képviselet súlyos kötelességszegéséből, vagy az utazásszervező kivitelezési segítségéből adódik. Ez vonatkozik más eset kárpótlására is, amennyiben a kár az utazásszervező súlyos kötelességszegéséből vagy, szándékosságból vagy a törvényes képviselet súlyos kötelességszegéséből vagy az utazásszervező kivitelezési segítségéből adódik.

7.2 Minden más esetben az Ön utazási szerződésből eredő igényeinek elévülési határideje egy év a német Polgári Törvénykönyv 651 c-f § törvényi szabályozása szerint.

7.3 Az elévülés (12.1 és12.2 pontok szerint) azzal a nappal kezdődik, amikor az utazásnak szerződés szerint be kellett volna fejeződnie. Amennyiben a határidő utolsó napja vasárnapra esik, egy a célterületen államilag elismert ünnepnapra, vagy szombat estére, úgy annak helyébe a következő munkanap kerül.

7.4 Míg az Ön és köztünk lévő igény vagy az igényt megalapozó dolgok tárgyalása függőben vannak, úgy az elévülés ideje eltolódik, míg Ön vagy mi a tárgyalás folytatását megtagadjuk. Az elévülés legkorábban 3 hónappal ezután lép érvénybe.

Az utazási szerződésre a jelen áltanos szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezései az irányadóak.

A Schuster Travel System tájékoztatja a szerződő felet, hogy amennyiben nem tesz eleget a haza-szállításra vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az utas az igényének érvényesítése végett közvetlenül az Európai Utazási Biztosító Zrt.-hez fordulhat. A vagyoni biztosíték területi hatálya kiterjed a Schuster Travel System által szervezett belföldi utazásokra és szállásfoglalásokra valamint a külföldre történő utazási csomagok szervezésére, összeállítására.

A jelen szerződéssel kapcsolatosan a Felek között felmerülő jogviták elbírálására a Felek kikötik – értékhatártól függően – Székesfehérvári Városi Bíróság illetékességét.

Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával utas kijelenti, hogy azokat elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismeri el, mint a közte és az Schuster Travel System között létrejövő utazási szerződés elválaszthatatlan része.

 

Budapest, 2018....................................                                                     Aláírás:.........................................